MOIEN!

Wann s du weider Informatioune brauchs, schéck eis w.e.g. per E-Mail oder komm einfach laanscht fir Moien ze soen.

Et si Parkplazen virum Gebai oder laanscht d’Strooss. Alternativ kanns Du all 30 Minutte de Bus 117 vun Dikrech an Ettelbréck an d’Aktivitéitszon Fridhaff huelen.

Oder kontaktéier eis iwwert dëse Formulaire:

  Syndicat intercommunal Nordstad
  ZANO Zone d’activités Nordstad
  20, rue Fridhaff
  L-9148 Erpeldange-sur-Sûre

  RECEPTIOUN
  Méi.-Fre. > 8h – 17h
  +352 28 70 75
  hello@startlokal.lu